Welkom bij SteunJeClub

Het uiteindelijk doel van SteunJeClub.nl is de jaarlijkse organisatie van een nationale clubdag, een dag waarop de beroepsbevolking gevraagd wordt om een verlofdag in te leveren en de geldwaarde hiervan beschikbaar te stellen aan een vereniging of goed doel naar eigen keuze.

Basisvoorwaarde is een fiscale regeling waardoor een 'bruto=netto' toepassing mogelijk wordt. Om het voor werkgevers administratief zo simpel mogelijk te houden en om werknemers te stimuleren tot deelname.
Maatschappelijk gezien is er een breed draagvlak voor dit idee en uit de contacten met politici/bewindslieden is bekend dat het politiek draagvlak voor dit idee langzaam maar zeker toeneemt.


10 jaar SteunJeClub.nl
Plan van aanpak SteunJeClub actie
Stadion als kasregister tbv amateurverenigingen
Hoofdsponsor.nl

Geachte Ministerraad en leden van de Tweede Kamer,

Slechts uw ‘ja’- woord scheidt het verenigingsleven van een aanzienlijke extra inkomstenstroom, tientallen miljoenen per jaar, maar mogelijk zelfs een veelvoud daarvan.

Wij vragen u om een fiscale maatregel die het voor leden, vrijwilligers, donateurs en sympathisanten mogelijk maakt om jaarlijks BELASTINGVRIJ een verlofdag te verzilveren ten bate van een vereniging of goed doel naar eigen keuze.
 
Daarmee leggen wij een idee voor
 • dat naar de mening van velen uitblinkt door éénvoud,
 • dat mensen stimuleert tot deelname,
 • dat, in tegenstelling tot de regeling (periodieke) aftrekbare giften, geen consequenties heeft voor het besteedbaar inkomen van burgers,
 • dat voor werkgevers administratief relatief simpel is uit te voeren,
 • dat verenigingen en goede doelenorganisaties een perspectief biedt om in substantiële zin extra middelen te verwerven,
 • dat een breed maatschappelijk draagvlak kent, we noemen bijvoorbeeld NOC*NSF en aangesloten sportbonden, de Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de stichting Samenleving en Bedrijf, de Federatie Nederlandse Vakbeweging, Rabobank Nederland en ga zo maar door.

 

Een idee ook

 • dat een breed draagvlak kent onder de bevolking; uit onderzoek is bekend dat meer dan één miljoen mensen bereid zijn tot deelname,
 • dat voor het Ministerie van Financiën indirect leidt tot extra belasting inkomsten,
 • dat gebaseerd is op vrijwillige deelname,
 • dat de individuele keuzes van mensen respecteert,
 • dat makkelijk inpasbaar lijkt binnen de beschikbare wettelijke regels (het ‘oormerken’ van een verlofdag binnen het zogenaamde ‘cafetaria model’),
 • dat verder reikt dan de sportwereld alleen!!!!! (denk ook aan muziekverenigingen, zangkoren, toneelverenigingen, buurtverenigingen, folkloristische dansgroepen en tal van andere kunst & cultuur gerichte activiteiten, maar ook goede doelenorganisaties).


En

 • dat al kan rekenen op de nodige sympathie van diverse politici.

Kortom, een idee

 • dat naar onze opvatting de moeite waard is om ten uitvoer gebracht te worden.

Wij vragen u niet om subsidie (het zijn de werknemers, leden en sympathisanten uit het verenigingsleven die zelf de inspanning leveren, als het ware vrijwilligerswerk verrichten op hun eigen werkplek, een optimale aanwending van de eigen, specifieke kwaliteiten).

Wij vragen u ook niet om teruggave van belastinggelden, zoals wel van toepassing is bij de regeling (periodieke) aftrekbare giften (een regeling overigens die nogal wat drempels kent voor toepassing ten behoeve van het verenigingsleven, verplichting notariële akte, minimaal vijf jaartermijnen en verplichting tot het doen van aangifte IB; ook heeft deze regeling consequenties voor het besteedbaar inkomen van mensen; verder meldt de Inspectie dat geen sprake mag zijn van tegenprestaties).

Wij vragen u om ‘een gunst’,
Wij vragen u om af te zien van belastinginkomsten die u anders ook niet zou ontvangen,

Wij vragen u om het voor miljoenen vrijwilligers, leden en sympathisanten van het verenigingsleven, mensen ook die zich ten dele 'out of pocket' geen extra financiële inspanning kunnen veroorloven, mogelijk te maken een extra bijdrage te kunnen leveren ten bate van de kwaliteit van het verenigingsleven en wel door belastingvrij een verlofdag te mogen verzilveren.

Wat wij vragen is, gelet op het grote maatschappelijk belang van een vitaal verenigingsleven, toch niet teveel gevraagd?

Wij herhalen: slechts uw ‘ja’- woord scheidt het verenigingsleven van een aanzienlijke extra inkomstenstroom, tientallen miljoenen per jaar, maar mogelijk zelfs een veelvoud daarvan.

En die financiële impuls is nodig om de uitdagingen waarvoor het verenigingsleven zich gesteld ziet ook waar te kunnen maken.
Denk daarbij aan de relatie verenigingsleven en onderwijs/de leefbaarheid in wijken, het integratie vraagstuk, sociale cohesie, normen en waarden, enzovoort.

Die financiële impuls is nodig
om het ook voor kader weer wat aantrekkelijker te maken vrijwilligerswerk te verrichten (vergelijk het spanningsveld tussen financiële sores en de bestuurdersaansprakelijkheid: financiële zorgen, een punt van voortdurende aandacht dat bij te veel verenigingen te hoog op de agenda staat).

Die financiële impuls is ook nodig om als vereniging beter gebruik te kunnen maken van de door u ruimhartig vastgestelde regeling belastingvrije onkostenvergoeding voor vrijwilligers.
In dat verband wijzen wij ook op de door u zo wenselijk geachte ontwikkeling van samenwerking tussen het onderwijs en het verenigingsleven, op uw concrete plannen voor de komende jaren tot aanstelling van professionals, intermediairs / 'verbindingsfunctionarissen'.

Het zijn deze ‘verbindingsfunctionarissen’ die op hun beurt weer in belangrijke mate afhankelijk zullen zijn van extra betrokkenheid en inzet van vrijwilligers.

Zie deze oproep als een poging om de bepleite fiscale regeling alsnog gerealiseerd te krijgen!!!

En zoals altijd eindigen wij ook nu weer met de passage 'graag tot overleg en nadere toelichting bereid’,

November 2007 : stichting SteunJeClub.nl

Noot:
Zodra de overheid het ‘brutto=netto’ verzoek heeft ingewilligd wordt de jaarlijkse SteunJeClub-actie opgezet.

De actie SteunJeClub.nl is een initiatief van Geert Jan Bittink, met betrokkenheid van onder meer de Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk, NOC*NSF en de Grote Clubactie.

Nieuws

Video beelden

Vrijwilligerswerk in trek

Harry Haddering

Gesprek met Financiën

Recessie & SteunJeClub

Aftrekbare giften ineffectief

Financiën weigert aanbod

Stadion als ‘kasregister’

Vrijwilligerswerk in de sport

IOC positief

Fiscus gul?

Oranjespeelster

Vrijwillige inzet in het nauw

Langer werken

Open brief aan Regering

Cheque overhandigd

Bloempje van Catherina

Waardering en steun

SteunJeClub-koffer in bankkluis

SteunJeClub-Cheque

ClubSupport.eu

Massale steun 64% zegt JA

Reacties *Nieuw*

SteunJeClub helpt Nico Heimer

Ronde van Overijssel

SteunJeClub via ClubSupport ook actief in Duitsland

SteunJeClub en economische groei

Steun voor Twents TopsportTalent

E-mail actie SteunJeClub.nl- oproep!

Dossier SteunJeClub.nl - belastingvrij verzilveren van verlofdagen

Plan van aanpak SteunJeClub

Interview met Erica Terpstra, NOC*NSF

Syb van der Ploeg ambassadeur

Ambitieuze plannen KNVB en NOC*NSF

Netwerk vrienden SteunJeClub.nl

Sportstad Rotterdam achter SteunJeClub.nl

VC Financiën biedt opening

Harry Haddering ambassadeur

Min. Binnenlandse Zaken positief

Brief naar Minister President

Correspondentie dossier SteunJeClub.nl

Interview met initiatiefnemer
SteunJeClub.nl


Chantal Beltman promoot SteunJeClub.nl

KikaKoninginnerit

Brief Staatssecretaris van Financiën

Topsport uitzendingen via SteunJeClub.nl

Oproep aan studenten

Workshops


Wat vind jij van SteunJeClub?
Ben je ook van mening dat de overheid de jaarlijkse actie zou moeten stimuleren?

Jouw mening telt!, is voor ons zelfs heel belangrijk… laat van je horen en
...zegt het voort!
klik hier